សូមស្វាគមន៍មកកាន់អង្គការសាសនាចក្រកម្ពុជាWELCOME TO NATIONS CHURCH

បាត់បង់ ត្រូវបានរកឃេីញ . ពួកសាវក ត្រូវបានបង្កេីត . ប្រជាជាតិនានា ត្រូវបានឈោងចាប់


LOST FOUND . DISCIPLES MADE . NATIONS REACHED

Nations Church exists to fulfil our mandate that the lost would be found, that disciples would be made and that nations would be reached.

We are one church in three nations

Prayer

Requests

&

PRAISE REPORTS

Believing-prayer will heal you, and Jesus will put you on your feet.-James 5:14 (MSG)

We believe in the power of prayer and seek after the miraculous in our lives.

 

CENTRAL OFFICE

10 Hayden Court, Myaree
Perth WA 6154
(08) 9330 8306